Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

LandskapVärmland
LåttypVisa
TonarterGm, G
Uppteckning, nr 135
Källaefter Sigrid Andersdotter (Hultman)
Abc-uppteckningNils L

Eftersom FolkWiki inte verkar visa alla verser kommer här den fullständiga texten:

1. Der satt två kämpar i sommarqväll
  framför sin boning i nordanfjäll
  stallbröder voro de föga rädde
  i jern och stål var de ständigt klädde

2. Och Grindborg hetter väl en af dem
  Han grep om hornet med fingrer fem
  Han sad jag vågar blott för min flicka
  Det fyllda hornet i botten dricka.

3. Stallbroder vis mig en trofast mö
  så röd som rosor så vit som snö
  en kungadotter så skön och fager
  och henne genast till brud jag tager

4. Min stallbroder han svarar så
  om du på friare val vill gå
  en mö jag känner så skön bland alla
  att henne vinna lär svårt sig falla

5. Hon vistas uppå sin faders gård
  inom ett hundrade kämpars vård
  det kostar lifvet att dit sig våga
  och efter jungfrun det minsta fråga

6. Dit vill jag rida strax Grindborg skrek
  jag lockas alltid af barna lek
  ej som små jungfrur jag går och krusar
  och kärleksyran ej mera rusar

7. Stallbroder sade du käre vän
  Den ditåt far kommer ej igen
  De borgens kämpar de äro vilda
  och kungens hofmän ej heller milda

8. Käre visa mig vägen blott
  till denna konungens hof och slott
  och Grindborg sade: ja, du skall havfa
  den gångarn vita som bäst kan trafva

9. De kämpar rida en midnatt stund
  igenom borgens helga lund
  En bäck de sågo bland blomster flöda
  Det var ej vatten men blodet röda.

10. Stockverken voro af idel jern
  mot Grindborgs styrka av ringa värn
  Med foten kolfven han sönderstötte
  Och ingen väcktare honom mötte

11. Till jungfruns dörr gick han ensam då
  med jernskodd handske han klappar på
  statt upp min sköna och skut ifrån regel
  ty annars jag bräcker spegel

12. Och jungfrun svarade stolt och fräckt
  vem är den friaren djerf och käck
  då han ej mer något möte stämde
  men jungfruns vrede ej Grindborg skrämde

13. På dörrn han lade sin skuldra bred
  så lås och regel de föllo ned
  den djefva friaren sig inträngde
  och dörren åter behändigt stängde

14. Just intet höflig han då var
  statt upp min sköna och var snar
  det måste så eder nu behaga
  att mina stoflar utaf mig draga

15. På gyllne stolen han satte sig
  men jungfrun svarade utom sig
  jag dina stöflar ej drager tänker
  din näsvishet mig för mycket kränker

16. Den stolte Grindborg han sticknar då
  han sprang i sängen med stöflar på
  hans stora sporrar i denna villa
  det vackra täcket (lädret?) han rispar illa

17. Och genast gick det till Kungen bud
  med magt vill Grindborg sig taga brud
  hos Konungens dotter han redan vilar
  och till undsättning ej någon ilar

18. Och kungen ropte i vredesmod
  upp kämpar gerningen kräfver blod
  i stål Er kläden, men passa tiden
  ty Grindborg är som en björn i striden

19. De kämpar sprungo i fullt galopp
  och dörren ville de stöta upp
  när Grindborg hördes på dörren klämta
  han sad jag kommer men venta venta

20. Han kom som stormen på gränslöst haf
  vart kämpahufvud han högg utaf
  som gräs af strå för vart hugg han jorde
  stock ingen med honom bida torde

21. Men kort förr än det blev jusan dag
  det föllo tusende för hans slag
  sin strisshäst han då till dörren ledde
  och sen till afresa sig beredde

22. Han tog den sköna i snöhvit hand
  vill du mig följa hem till mitt land
  på sadelknappen han henne höjde
  och intet motstånd hos henne röjde

23. Men Grindborg stannade intet förr
  än han kom hem till sin moders dörr
  der stod nu gumman och neg och sade
  välkommen hem jag dig ventat hadde

24. Men säg mig vad är den unga brud
  som dig nu följer i dyrbar skrud
  med gyllne bälte och ärligt smycke
  hon måste vinna all verldens tycke

25. Grindborg svarade att hon är
  en kungadotter mig hjertligt kär
  Med svärdet hafver jag henne tagit
  och hennes väcktare nederslagit

26. På högan loftet han fäst sin mö
  med henne ville han lefva dö
  han sad till henne vill du min blifva
  och hand och jertat åt mig gifva

27. Jungfrun svarade blygsamt då
  Vem är som kan emot Grindborg stå
  min man, min herre, det må du vara
  ty du har styrka att mig försvara

28. Så hölls der bröllop så dracks ur horn
  och lurar hördes från väktartorn
  det unga paret till sängs man leder
  när midnatt sig öfver jorden breder

29. Men kort för än ifrån östan sky
  den nya dagen han börjar gry
  ett vapenbrak öfver gården hördes
  af hvilken sömnen stördes

30. En stålklädd hop utaf hofmän stod
  på Grindborgs gård uti öfvermod
  inträngdes kämpar som hördes fråga
  om inte Grindborg sig ut törs våga

31. Och Grindborg inom ett vins glugg låg
  för pilar och spjut han ej himmelen såg
  »Jag», Grindborg sade, »jag ut skall träda
  men annorlunda vill jag mig kläda

32. Hans unga bru hon var ej sen
  hon krökte? (knäpte) stöflarne på hans ben
  Kring höften spände hon svärd och bälte
  och satte jälmen uppå sitt ställe

33. Och ut på trappan han träder bred
  han högg omkring sig på kämpased
  de rem[n]ade och de jelmar klyfdes
  de stolta hofmän ej mera yfdes

34. De föllo tusende för hans svärd
  den leken blef dem för ömkansvärd
  men inga enda sig vågar röra
  att resa hem och budskap göra

35. Men Grindborg var ej trött ej feg
  Han genast på sin strisshäst steg
  sjelf red han ensam till Kungaborgen
  och bådar kungen den nya sorgen

36. Han träder fram till hans majestät
  så golfvet svigtade för hans fjät
  och Kungens tjenare stodo bleka
  dem syntes svårt att med Grindborg leka

37. Och kungen sade blott svara mig
  de tappre hofmän jag sände dig
  och säg vad äro de alle alla
  Jo, de vila nu i Whalhalla

38. De liga många uppå min gård
  den leken blef dem för ömkansvärd
  och Kungen sade jag hären (hämnd?) skall taga
  och hädan skall du ej mera draga

39. Och Kungen med sin svänners hop
  som svärdet höjde med glädjerop
  tillstänga borgärn det Grindborg trängde
  och hastigt sig på sin strishäst svängde.

40. Hans svärd det blixtrade rundt omkring
  i denna hofmäns kringslutna ring
  och intet sårad och intet stungen
  han stod allena till sist med kungen

41. Men Grindborg han var ej fruktansvärd
  han blodet torkar utaf sitt svärd
  Han sad till Kungen blott för din krona
  och för din dotter vill jag dig skona

42. Och kungen sade du man af jern
  tag du min dotter blif landets värn
  är bättre jag har dig på min sida
  än för din framgång emot mig strida

43. Och Grindborg rid hem han blef i fred
  alt hvad han jorde det blef dervid
  Och ingen kämpe sig vågar röra
  så länge svärdet han orke föra.
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2012-05-07 22:09